Pravidla

Zaměření

Vědomostní soutěž a vzdělávací aktivita zaměřená na prohloubení teoretických vědomostí a praktických dovedností studentů v oblasti mediální gramotnosti. Přitáhnutí pozornosti studentů, pedagogů i veřejnosti k tématu mediálního vzdělávání, vytvoření příležitosti k setkání a aktivní komunikaci. Nasměrování studentů k občanské aktivitě, prezentace pozitivních vzorů chování a jednání.

Kdo se může zúčastnit

Soutěž je určena pro tříčlenné týmy složené ze studentů středních škol a učilišť. Je realizována v jedné soutěžní kategorii a probíhá ve dvou kolech. První kolo probíhá elektronicky, druhé kolo se koná prezenčně v Ostravě.

Termíny soutěže

podávání přihlášek: do 11. ledna 2024

1. kolo (online) 24. ledna 2024

finálové kolo: 27. a 28. března 2024

Jak se bude soutěžit

1. kolo soutěže bude probíhat elektronicky a bude obsahovat různé druhy otázek (viz níže). Z každého kraje postoupí jeden nejlepší tým.

2. kolo soutěže bude probíhat fyzicky v Ostravě. V tomto kole budou studenti odpovídat na otázky, pracovat samostatně s textem, případně zvukovými nebo audiovizuálními podklady a odprezentují krátké video. Zadání pro tvorbu videa (téma a parametry) budou soutěžním týmům oznámeny po vyhodnocení 1. kola.

Typy otázek v 1. kole

  • výběr jedné správné odpovědi z více možností
  • tipovací úlohy
  • přiřazování odpovídajících tvrzení, pojmů, definic či jmen
  • výběr a doplňování chybějících slov do textu
  • přetahování odpovědí z nabízeného seznamu do textu, obrázku
  • přetahování ukazatelů umístění

Propagace

Soutěž je propagována zasláním e-mailů středním školám se sídlem v České republice, dále zveřejněním na webových stránkách, FB stránkách a IG profilu Moravskoslezské vědecké  knihovny v Ostravě a na webových stránkách Mediální olympiády. K propagaci jsou podle možnosti využity také další alternativní způsoby zveřejnění akce. 

Přihlášky do soutěže

Jednotlivé týmy složené ze tří studentů a jednoho pedagogického pracovníka  se přihlašují do soutěže prostřednictvím on-line registračního formuláře, který bude přístupný z  webových stránek www.medialniolympiada.cz. Při přihlášení do soutěže  si každý tým zvolí unikátní přihlašovací jméno a uvede unikátní e-mailovou adresu pro následnou komunikaci. Přijetí platné přihlášky bude potvrzeno zasláním e-mailu. Před 1. kolem soutěže bude všem přihlášeným týmům zasláno heslo pro přístup do online formuláře s otázkami pro elektronické kolo soutěže. 

Podmínky účasti

Do soutěže se může zapojit neomezený počet týmů z každé střední školy a učiliště v České republice.

Vyhodnocení soutěže

Elektronické kolo soutěže bude vyhodnoceno na základě automatizovaného  sběru odpovědí, které soutěžní tým vyznačí v online formuláři. Finálové kolo  soutěže bude hodnoceno vícečlennou hodnotící komisí, kterou sestaví organizátor soutěže. Jména členů komise budou zveřejněna před začátkem soutěže na webových stránkách olympiády

V případě shodného počtu bodů v 1. kole soutěže bude rozhodovat čas, ve kterém tým online formulář  vyplní (kratší čas zajistí lepší umístění). V případě shodného počtu bodů ve druhém kole o výherci  rozhodne porota, která může v případě vyrovnaného výkonu přihlédnout i k průběhu prvního kola.

Soutěžní výhry

Soutěžní týmy, které se zúčastní finálového kola, dostanou výhry a diplomy. Výhry  budou předány zástupcem vyhlašovatele soutěže bezprostředně po skončení a vyhodnocení soutěže,  výhry nebudou zasílány poštou ani kurýrní službou. Na avizované výhry soutěžícím nevzniká právní  nebo jakýkoliv jiný nárok (např. finanční náhrada z důvodu zrušení exkurze z důvodu anti-covidových  opatření apod.). Na poskytnutí výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok, není možné je vymáhat  právní cestou, ani nelze požadovat plnění v penězích. Výhercům nevzniká ani nárok na jakákoliv jiná  plnění ze strany vyhlašovatele soutěže, zejména nemají právo na úhradu nákladů vzniklých v  souvislosti s uplatněním výhry. Vyhlašovatel soutěže nenese odpovědnost za vady výhry – případné  nároky z titulu odpovědnosti za vady může výherce uplatnit přímo u výrobce, případně v rámci  záručních podmínek. 

Ostatní ustanovení

Pokud se v průběhu soutěže zjistí, že otázka nebyla formulovaná tak, aby  umožňovala jednoznačnou odpověď, vyhlašovatel soutěže má právo otázku anulovat. Anulovaná  otázka může být vyhlašovatelem nahrazena jinou otázkou nebo ponechána bez náhrady. 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovány a uchovány pořadatelem akce v rozsahu  nezbytném pro uskutečnění soutěže. Účastníci akce souhlasí se zveřejněním jmen, příjmení a názvu  školy v případě výhry. Účastníci berou na vědomí, že v průběhu celé akce budou pořizovány  audiovizuální záznamy, které může pořadatel využít k propagaci akce. Ostatní ustanovení se řídí  Občanským zákoníkem a GDPR. 

Závěrečná ustanovení

Vyhlašovatel je oprávněn pravidla soutěže měnit. V takovém případě ztrácejí  platnost původní pravidla soutěže a soutěž se řídí změněnými či novými pravidly, která byla řádně  zveřejněna stejným způsobem jako pravidla původní. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž  odvolat. 

Soutěžící nemají nárok na náhradu případných nákladů spojených s účastí v soutěži.